Вимоги до оформлення статті

Журнал «Археологічна керамологія» приймає до друку оригінальні статті археологічної тематики, написані української мовою (російською, англійською – за погодженням з редколегією). Під час підготовки статті для журналу авторам необхідно дотримуватися таких вимог:

 1. Параметри оформлення тексту: Текст необхідно подавати в редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Для передачі символів можна застосовувати інші шрифти, але обов’язково вказувати які саме й перевіряти, чи читаються вони в роздрукованому варіанті статті.
 2. Оформлення титульної сторінки:
  • УДК;
  • автор(-ри) (зазначається ПІБ повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, електронна адреса, контактний телефон);
  • назва статті;
  • анотація (3-4 речення), що коротко розкриває основний зміст статті, й ключові слова (не більше 8 слів) українською мовою (в іншомовних статтях – відповідно російською чи англійською).
 3. Обсяг статті не повинен перевищувати одного друкованого аркуша (40 тис. знаків з пробілами).
 4. До згадуваних у тексті статті прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.
 5. Не слід використовувати абревіатури у тексті і списку літератури – назви, які ними позначено, необхідно писати повністю.
 6. Вимоги до оформлення списку літератури і посилань:
  • Список літератури повинен складатися винятково з тих джерел, на які є посилання у тексті. 
  • Посилання в тексті необхідно подавати напівкодом у круглих дужках.
  • Список використаних джерел мовою оригіналу оформлюється відповідно до Гарвардського стилю (HarvardReferencingStyle). Він повинен розміщуватися одразу після тексту в алфавітному порядку й містити вичерпну інформацію про джерело.
  • Обов’язково слід вказувати місто видання повністю, назву видавництва (у монографіях), прізвище відповідального редактора (у збірках), перекладача тощо.
  • Після резюме під заголовком References у алфавітному порядку подається другий список літератури транслітерований латиницею або перекладений, якщо джерело вже має опублікований переклад. Потрібно використовувати офіційну транслітерацію, затверджену Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. Рекомендований для складання References ресурс: https://www.slovnyk.ua/translit.php
  • У References додаткова інформація про джерело пишеться через кому. Назва журналу та збірки виділяється курсивом. Не припустимо використовувати: «—», «//», «/». Зверніть увагу, що назви міст подаються повністю.
 7. Після списку літератури необхідно подати англійською мовою розширену анотацію (розміром не менше 1800 знаків), що відображає послідовну логіку опису результатів, описує основну мету дослідження й підсумовує найбільш значимі результати, ключові слова, аналогічні до поданих українською мовою, автора(‑ів), дані про автора(-ів), назву статті. Якщо статтю подано англійською мовою, розширену анотацію слід подавати українською мовою; якщо російською – англійською й українською відповідно до вищезазначених вимог. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені винятково за допомогою комп’ютерних технологій.
 8. Вимоги до оформлення малюнків і таблиць:
  • До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Назва поселення, де знайдено виріб, час його виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».
  • Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються. Електронні файли ілюстрацій подавати окремо від основного тексту статті у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi (того ж розміру, що й бажана репродукція). Кількість малюнків не повинна перевищувати 50 % загального обсягу статті.
  • Ілюстрації необхідно нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті доповіді. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація.
  • У тексті статті необхідно позначити орієнтовне місце розташування малюнків.
  • Табличні матеріали до статті слід подавати у форматі, що відповідає технічним можливостям типографського друку. Вони не мають перевищувати 40 % загального обсягу статті, бути логічно і зрозуміло структурованими та обов’язково мати назву.

Схема оформлення посилань

Видання Посилання
в тексті
Схема опису Приклад опису
Книга: 1 автор (Пошивайло, 2000, с. 329-334) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Пошивайло, I. 2000. Феноменологія гончарства. Опішне: Українське Народознавство.
Книга: 2 автори (Ткачук, Мельник, 2000) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Ткачук, Т., Мельник, Я. 2000. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (мальований посуд). Івано-Франківськ: Плай.
Книга: 3 автори (Охріменко, Кучинко, Кубицька, 2003) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Охріменко, Г., Кучинко, М., Кубицька, Н. 2003. Розвиток керамічного виробництва на Волині (археологічний, етнографічний, мистецький аспекти). Луцьк: Волинська обласна друкарня.
Книга: 4 автори й більше (Крыжицкий и др., 1989) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Крыжицкий, С. Д., Буйских, С. Б., Бураков, А. В., Отрешко, В. М. 1989.  Сельская округа Ольвии. Киев: Наукова думка.
Монографія в серійному виданні з пронумеро-ваними томами, що складає окремий том (Ляпушкин, 1961,  с. 87-90) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва монографії. Назва серії, номер тому. Місце видання: Видавництво. Ляпушкин, И. И. 1961. Днепровское Лесостепное Левобережье в эпоху железа. Материалы и исследования по археологии СССР, 104. Москва, Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР.
Багатотомне видання (ред. Бібіков, 1975, с. 467) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Том. Назва тому. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал. Бібіков, С. М. (ред.). 1975. Археологія Української РСР. Т. 3. Ранньослов’янський та давньоруський періоди. Київ: Наукова думка.
Окремий розділ книги
(за редакцією)
у багатотомному виданні
(Толочко, 2000, с. 355‑363) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва розділу. В: Прізвище, Ініціали редактора (ред.). Назва книги. Том. Назва тому, номер розділу, глави. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал. Толочко, П. П. 2000. Переяславське князівство. В: Толочко, П. П. (ред). Давня історія України. Т. 3. Словяно-руська доба, р. ІІІ, гл. 4. Київ: Поліграфкнига, с. 355-363.
Книга без автора (Україна…, 2009, с. 164) Назва книги. Рік. Місце видання: Видавництво. Україна і Світ. Класична давнина. 500 р. до н. е. – початок н. е. 2009. Київ: КРІОН.
Збірник наукових праць (книга за редакцією) (ред. Санжаров, 2009) Прізвище, Ініціали (ред.). Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Санжаров, С. М. (ред.). 2009. Матеріали та дослідження з археології Східної України, 9. Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.  
Два редактори й більше (ред. Петраускас, Шишкін, 2011) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2 (ред.). Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Петраускас, О. В., Шишкін, Р. Г. (ред.). 2011. Oium 1: Черняхівська культура. Київ, Луцьк: Інститут археології НАН України; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Збірник наукових праць, книга з двома видавництвами /два й більше міста у виданні (ред. Пошивайло, 1993)

(Козак, 1994)  
Прізвище, Ініціали (ред.). Рік. Назва книги. Місце видання1: Видавництво1; Місце видання2: Видавництво2.

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Місце видання1, Місце видання2: Видавництво.  
Пошивайло, О. П. (ред.). 1993. Українське гончарство, кн. 1. Київ: Молодь; Опішне: Українське Народознавство.

Козак, Д. 1994. Пам’ятки давньої історії Волині у с. Линів. Київ, Луцьк, Львів: РАС.  
Стаття в журналі (Котенко, 2017, c. 19) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу, номер тому, сторінковий інтервал. Котенко, В. В. 2017. Про один із векторів херсонеської торгівлі. Археологія, 1, с. 17-23
Стаття в збірнику (Білозор, Гаврилюк, 2001, с. 281, 284)   Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. В: Прізвище, Ініціали редактора (ред.). Назва збірника. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал. Білозор, В. П., Гаврилюк, Н. О. 2001. Кіммерійський період. В: Патон, Б. Є. (ред.). Історія культури давнього населення України. Київ: Наукова думка, с. 272-285.
Тези конференції (Липавский, Снытко, 1989)                 Прізвище, Ініціали. Рік. Назва. В: Прізвище, Ініціали редактора (ред.). Назва книги. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал. Липавский, С. А., Снытко, И. А. 1989. Новые данные о погребальном обряде архаического населения Нижнего Побужья. В: Толочко, П. П. (ред.) Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Київ: Наукова думка, с. 145-146.    
Стаття в журналі (online) (Виногродська, Калашник, 2015, с. 103) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу [online], номер тому (випуску / частини) *, сторінковий інтервал *. Режим доступу: [Дата звернення].
* якщо вказано
Виногродська, Л. І., Калашник, Є. С. 2015. Керамічний посуд пізньосередньовічної Вінниці (за матеріалами археологічних досліджень у 2013 р.). Археологія [online], 4, с. 91-108. Режим доступу: http://www.vgosau.kiev.ua/a/Archaeology_2015_04.pdf [Дата звернення 22 жовтня 2018]
Дисертація (Гейко, 2008, с. 48)         Прізвище, Ініціали. Рік. Назва дисертації. Дисертація вчений ступінь. Офіційна назва установи. Гейко, А. В. 2008. Виробництво ліпленого посуду скіфського часу в племен Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Дисертація к. і. н. Інститут археології НАН України.    
Автореферат дисертації (Пуголовок, 2013) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва дисертації. Автореферат дисертації вчений ступінь. Офіційна назва установи. Пуголовок, Ю. О. 2013. Будівництво населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя. Автореферат дисертації к. і. н. Інститут археології НАН України.
Звіт із науково- дослідної роботи (Коваленко, Луговий, 2011, арк. 12-30) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва роботи. Місце зберігання, назва фонду, номер звіту. Коваленко, О. В., Луговий, Р. С. 2011. Звіт про розкопки курганів біля с. Сторожове Чутівського району Полтавської області у 2011 р. Науковий архів Інститут археології НАН України, ф. І.
Архівний документ під автором (Мироненко, 2003, арк. 13) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва документа. Установа, фонд опис *, справа *, одиниця зберігання, аркушевий інтервал.
* за наявності
Мироненко, К. М. 2003. Звіт про археологічні розвідки в південній окрузі Великого укріплення Більського городища та на Нижньому Пслі у 1998 р. Науковий архів Центр охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обласної ради, ф. е., спр. 360, 33 арк.
Архівний документ під назвою (без автора) (План…, арк. 4296) Назва документа. Рік (якщо є). Установа, фонд, опис *, справа *, одиниця зберігання.
* за наявності
План підземелля в Опішному. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства, ф. 13, оп. 3, од. зб. 248, арк.4296.

Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.

ukUA

instagram takipçi al - free followers hack - güllaç tatlısı tarifi